Bedrijfsfiche

Gegevens van Omega Financial Advice

Maatschappelijke zetel : Brouwerijstraat 1 bus 1, 9031 Gent
RPR GENT – 0682.633.045
IBAN: BE72 3631 6783 6716
BIC: BBRUBEBB
Telefoon: 09/277.99.00
E-mail: info@omegafin.be
Website: www.omegafin.be

Onze dienstverlening

Omega Financial Advice biedt diensten van financiële planning en verzekeringsbemiddeling aan.

De Raad over Financiële Planning is in principe gebaseerd op een multidisciplinaire analyse van de situatie van de cliënt waarbij de volgende aspecten aan bod komen, tenzij op verzoek van de cliënt uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat niet al deze aspecten zullen worden behandeld, met aanduiding van welke aspecten niet zullen worden behandeld:

  • Het burgerlijk recht;
  • Het fiscaal recht en de fiscaliteit;
  • De sociale zekerheid en de bestaanszekerheid;
  • De economische en financiële context

De Raad over Financiële Planning heeft in principe betrekking op de optimalisatie van het volledige vermogen van de cliënt, tenzij op verzoek van de cliënt uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de optimalisatie geen betrekking heeft op zijn volledige vermogen, met opgave van de onderdelen van het vermogen die wel in aanmerking zullen worden genomen.

De activiteiten van verzekeringsbemiddeling omvatten de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Voor onze diensten ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant. In voorkomend geval zal dit deel uitmaken van een afzonderlijke overeenkomst. Raadpleeg onze website voor meer informatie.

Gedragsregels

Omega Financial Advice is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID-gedragsregels”, zoals bepaald in de wet van 30 juli 2013 tot verstrekking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Meer informatie over de wijze waarop ons kantoor deze gedragsregels invulling geeft (waaronder een belangenconflictenbeleid en in voorkomend geval de aard, frequentie en het tijdschema van de rapporten), is terug te vinden op onze website.

Communicatie via ons kantoor

Onze communicatie met u voeren wij in het Nederlands. Ons kantoor communiceert zo veel als mogelijk met u via elektronische weg, hiertoe zal in beginsel het e-mailadres worden gebruikt dat u opgeeft op de ontvangstfiche.

Voor bepaalde algemene informatieverstrekking aan onze klanten en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen kan ook onze hierboven vermelde website worden gebruikt.

Met de ondertekening van de ontvangstfiche stemt u in met deze wijze van communicatie en juistheid van het vermelde e-mailadres op de ontvangstfiche.

Informatieverstrekking via de website van ons kantoor

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, gebruikt Omega Financial Advice in een aantal gevallen haar website voor bepaalde algemene informatieverstrekking aan haar klanten.

Omega Financial Advice gaat ervan uit dat informatieverstrekking in deze vorm past in de context waarin wij met onze klanten zaken doen of gaan doen, als bewezen is dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het feit dat u als klant een e-mailadres opgeeft op de ontvangstfiche geldt volgens de wet als bewijs dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze dienstverlening is Omega Financial Advice afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. Daarom is het belangrijk dat u als klant Omega Financial Advice juiste en volledige informatie aanlevert bij aanvang en tijdens de looptijd van onze dienstverlening.

Wanneer u Omega Financial Advice onjuiste of onvolledige informatie bezorgt, kan Omega Financial Advice niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen hiervan. In kader van onze dienstverlening zal Omega Financial Advice u diverse documenten toezenden of aanreiken. Documenten die u steeds aandachtig moet doornemen en waarvoor u Omega Financial Advice moet contacteren voor eventuele opmerkingen en/of toelichtingen.

In ieder geval vraagt Omega Financial Advice u om alle documenten steeds zelf te controleren en vast te stellen of deze opgesteld zijn in overeenstemming met uw verlangens en behoeften.

Klachtenbehandeling

Omega Financial Advice doet haar uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. U kan steeds bij Omega Financial Advice terecht voor uw vragen en problemen. Mocht u een klacht over onze dienstverlening hebben die wij niet in onderling overleg kunnen oplossen, kan u steeds terecht bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as  - www.ombudsman.as.

Confidentialiteit

Iedere partij, dit wil zeggen zowel Omega Financial Advice als uzelf als klant, zal geen vertrouwelijke informatie, waarover zij beschikt in kader van onderhavige relatie, meedelen aan derde partijen behoudens wettelijke uitzondering of behoudens de voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie.

Omega Financial Advice is genoodzaakt voor uw contracten (verzekeringsproducten, kredieten) persoonsgegevens te verwerken. Door de ondertekening van de ontvangstfiche geeft u Omega Financial Advice de toestemming om deze gegevens te verwerken met het oog op het onderschrijven en het beheer van de contracten die u wenst via de bemiddeling van Omega Financial Advice, en waartoe zij zullen overgemaakt worden aan de betrokken verzekeringsmaatschappij(en) / kredietinstelling(en).

Het kan gebeuren dat door Omega Financial Advice medische en/of gevoelige gegevens van u moeten worden verwerkt. Door de ondertekening van de ontvangstfiche geeft u Omega Financial Advice tevens uw uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken met het oog op het goede beheer van uw contracten. De gegevens zullen door Omega Financial Advice enkel gebruikt worden voor de onderschrijving en het beheer van de contracten, en zullen niet langer dan noodzakelijk behouden worden. Conform de wet van 8 december 1992 heeft u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Bijkomende inlichtingen kan u verkrijgen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.