Privacybeleid

Disclaimer en Privacyverklaring

Privacy verklaring

  • Contactgegevens: Omega Financial Advice – Sigma Financial Audit
  • Brouwerijstraat 1 bus 1 – 9031 Drongen
  • Tel : 09/277 99 00
  • info@omegafin.be
  • -Verzekeringsmakelaar ingeschreven bij het FSMA met KBO nr.: BE0682 633 045

Omega Financial Advice neemt uw rechten inzake gegevensverwerking ernstig. In dit beleidsdocument lichten we toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving : Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijk een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast vervullen wij, ten behoeve van de maatschappijen, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij oplossingen aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking is Omega Financial Advice, Brouwerijstraat 1 bus 1 te 9031 Drongen met ondernemingsnummer: 0682.633.045. Voor alle vragen over ons privacy beleid kunt u contact opnemen via info@omegafin.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, kunnen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat wij de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over uw patrimonium en daaruit volgend advies over alle mogelijk levensverzekeringen zoals verzekeringsovereenkomsten Tak 21, Tak 23 en Tak 26. Het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van verzekeringsovereenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook op ons een beroep doen of ons contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de door u gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens (moeten) verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor ?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van een contact met het kantoor meedeelt zoals uw naam, adres, e-mail en andere professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en BTW-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijke zijn om ons toe te laten een analyse te maken van uw behoeften, uw ervaring, uw kennis en uw doelstellingen om zo een correct advies te kunnen formuleren inzake voorzorg, pensioenopbouw en vermogensopbouw via beleggingsverzekeringen. Inclusief uw financiële gegevens in het kader van een beleggingsverzekering en medische gegevens in het kader van gezondheidsverzekeringen en overlijdensdekkingen. Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van het advies waarvoor u op ons een beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook zo aangeeft.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u onze documenten en formulieren manueel of elektronisch invult. Bij het eventuele bezoek aan onze website kunnen cookies gebruike worden. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het afsluiten van verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf.  Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Voor zover het gaat om prospecten, dit zijn natuurlijke personen die nog geen klant zijn van ons, verwerken wij de gegevens voor doeleinden van directe marketing, op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisten indien zij niet verder door ons wensen benaderd te worden.

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden ?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeraars met wie u uiteindelijk een overeenkomst sluit.

Voor de verwerking van uw patrimoniale gegevens doen we beroep op een softwareleverancier voor de inventarisatie en berekeningen nodig om een correct advies te verlenen. Dit alleen voor deze dienst en steeds onder controle van ons kantoor.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren of over te maken. Dat is met name geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons deze gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Uw rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zicht ten allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via Info@omegafin.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten corrigeren. Daartoe volstaat het die aan te vragen via Info@omegafin.be met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Versie 25/05/2018