Informatie over het belangenconflictenbeleid

De Assur MiFID – gedragsregels leggen Omega Financial Advice op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Het doel is om u te informeren hoe wij hieraan een invulling geven.

Het spreekt voor zich dat wij ernaar streven om onze diensten te verlenen op een loyale, billijke en professionele wijze waarbij het belang van de klant centraal staat. Dit vormt het grondbeginsel van Omega Financial Advice.

Belangenconflicten kunnen echter steeds opduiken. Omega Financial Advice heeft dan ook de nodige maatregelen getroffen om eventuele belangenconflicten in kaart te brengen, te voorkomen en te beheren.

1. Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft. Omega Financial Advice CVBA met ondernemingsnummer 0682 633 045 Brouwerijstraat 1 bus 1 te 9031 Gent Tel: 09 277 99 00 mail: info@omegafin.be ING: IBAN BE72 3631 6783 6716 / BIC BBRUBEBB - FSMA n° 0682 633 045

Overeenkomstig deze gedragsregels is Omega Financial Advice gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door Omega Financial Advice geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

2. Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft Omega Financial Advice in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in Omega Financial Advice geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen :

 • Omega Financial Advice (haar vennoten, effectieve leiders, verbonden agenten, haar medewerkers die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het verrichten van verzekeringsbemiddelinsdiensten en de verzekeringssubagenten) en de klant
 • Tussen klanten onderling

Bij de beoordeling van mogelijke belangenconflicten heeft Omega Financial Advice een niet-exhaustieve lijst opgesteld met de geïdentificeerde mogelijke belangenconflicten :

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten nadele van de cliënt
 • Situaties waarbij Omega Financial Advice of haar subagent een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie dan de klant
 • Situaties met een financiële drijfveer om het belang van andere cliënten te laten voorgaan op dat van de klant in kwestie

Omega Financial Advice CVBA met ondernemingsnummer 0682 633 045 Brouwerijstraat 1 bus 1 te 9031 Gent Tel: 09 277 99 00 mail: info@omegafin.be ING: IBAN BE72 3631 6783 6716 / BIC BBRUBEBB - FSMA n° 0682 633 045

 • Situaties waarbij dezelfde activiteit als de cliënt wordt uitgeoefend
 • Situaties waarbij Omega Financial Advice of haar subagent een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling

3. Welke maatregelen neemt ons kantoor?

Omega Financial Advice neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota
 • Een aangepast verloningsbeleid
 • Een beleid dat erop toeziet dat de betrokken personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van Omega Financial Advice om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Het beleid inzake belangenconflicten wordt daar waar nodig aangepast en geactualiseerd. Omega Financial Advice CVBA met ondernemingsnummer 0682 633 045 Brouwerijstraat 1 bus 1 te 9031 Gent Tel: 09 277 99 00 mail: info@omegafin.be ING: IBAN BE72 3631 6783 6716 / BIC BBRUBEBB - FSMA n° 0682 633 045

4. Wat is de procedure?

Mogelijk belangen-conflictgeïdentificeerdKan 'MiFID'-grondwetnageleefd?NeeGeen dienst-verleningJaVolstaan maatregelen van beheer?JaDienst-verleningNeeSpecifieke trans-parantieDienst-verlening

5. Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door Omega Financial Advice over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen.

U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

6. Vergoedingen

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt.

Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van Omega Financial Advice bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door Omega Financial Advice. Omega Financial Advice CVBA met ondernemingsnummer 0682 633 045 Brouwerijstraat 1 bus 1 te 9031 Gent Tel: 09 277 99 00 mail: info@omegafin.be ING: IBAN BE72 3631 6783 6716 / BIC BBRUBEBB - FSMA n° 0682 633 045

Voor meer informatie contacteer ons. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Wenst u een vrijblijvend gesprek?

Tijdens een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek bespreken wij wat we voor u kunnen betekenen.